Regulamin zakupów

 

Regulamin sklepu internetowego

Od 25.05.2018r.

 

§1

Postanowienia wstępne

 

 1. Sklep internetowy "KOŁYSANKA dla dziecka, dla mamy..." działający pod adresem www.kolysanka.com.pl prowadzi sprzedaż detaliczną za pośrednictwem Internetu, na podstawie niniejszego Regulaminu zwanego REGULAMINEM SKLEPU.
 2. Właścicielem Sklepu jest: ADAM BORKOWSKI AJ HANDEL z siedzibą przy ulicy Litewskiej 10/4-5, 35-302 Rzeszów , wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki: NIP: 8191253146, Regon: 181024046 tel. 606351058, adres email:sklepkolysanka@wp.pl
 3. Regulamin jest integralną częścią umowy sprzedaży zawieranej z Klientem. Niniejszy Regulamin skierowany jest zarówno do konsumentów, jak i do przedsiębiorców (osobny punkt regulaminu) korzystających ze Sklepu Internetowego. Postanowienia niniejszego Regulaminu nie mają na celu wyłączać ani ograniczać jakichkolwiek praw konsumentów przysługujących im na mocy bezwzględnie wiążących przepisów prawa - wszelkie ewentualne wątpliwości tłumaczy się na korzyść konsumenta. W przypadku niezgodności postanowień niniejszego Regulaminu z powyższymi przepisami, pierwszeństwo mają te przepisy.
 4. Wszelkie informacje dotyczące towarów, w tym w szczególności ceny, katalogi, foldery, broszury, materiały informacyjne lub reklamowe, a także informacje zawarte na stronie Sklepu, kierowane przez SKLEP do odbiorców i potencjalnych klientów mają jedynie charakter informacyjny i nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów obowiązującego prawa.
 5. Warunkiem zawarcia umowy sprzedaży jest akceptacja Regulaminu przez Klienta.
 6. Ceny podane w Sklepie są cenami brutto (zawierają podatek VAT).
 7. Towary dostępne w Sklepie są wolne od wad fizycznych i prawnych.

 

 §2

Definicje

 

 

 1. Sprzedawca - osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą pod firmą ADAM BORKOWSKI AJ HANDEL, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) prowadzonej przez ministra właściwego ds. gospodarki, NIP: 8191253146, REGON: 181024046

2. Klient- każdy podmiot dokonujący zakupów za pośrednictwem Sklepu.

3. Przedsiębiorca - osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną, wykonująca we własnym imieniu działalność gospodarczą, która korzysta ze Sklepu.

4. Sklep - sklep internetowy prowadzony przez Sprzedawcę pod adresem internetowym: www.kolysanka.com.pl

5. Umowa zawarta na odległość - umowa zawarta z Klientem w ramach zorganizowanego systemu zawierania umów na odległość (w ramach Sklepu), bez jednoczesnej fizycznej obecności stron, z wyłącznym wykorzystaniem jednego lub większej liczby środków porozumiewania się na odległość do chwili zawarcia umowy włącznie.

6. Regulamin - niniejszy regulamin Sklepu.

7. Zamówienie - oświadczenie woli Klienta składane za pomocą Formularza Zamówienia i zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży Produktu lub Produktów ze Sprzedawcą.

8. Konto - konto klienta w Sklepie, są w nim gromadzone dane podane przez Klienta oraz informacje o złożonych przez niego Zamówieniach w Sklepie.

9. Formularz rejestracji - formularz dostępny w Sklepie, umożliwiający utworzenie Konta.

10. Formularz zamówienia - interaktywny formularz dostępny w Sklepie umożliwiający złożenie Zamówienia, w szczególności poprzez dodanie Produktów do Koszyka oraz określenie warunków Umowy Sprzedaży, w tym sposobu dostawy i płatności.

11. Koszyk – element oprogramowania Sklepu, w którym widoczne są wybrane przez Klienta Produkty do zakupu, a także istnieje możliwość ustalenia i modyfikacji danych Zamówienia, w szczególności ilości produktów.

12. Produkt - dostępna w Sklepie rzecz ruchoma/usługa będąca przedmiotem Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.

13. Umowa Sprzedaży - umowa sprzedaży Produktu zawierana albo zawarta między Klientem a Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu internetowego. Przez Umowę Sprzedaży rozumie się też - stosowanie do cech Produktu - umowę o świadczenie usług i umowę o dzieło.

 §3

Kontakt ze Sklepem

 

 1. Adres Sprzedawcy: ADAM BORKOWSKI AJ HANDEL UL. LITEWSKA 10/4;

35-302 RZESZÓW

 1. Adres e-mail Sprzedawcy: sklepkolysanka@wp.pl
 2. Numer telefonu Sprzedawcy: 606351058
 3. Numer rachunku bankowego Sprzedawcy 76 1140 2004 0000 3802 7485 7415
 4. Klient może porozumiewać się ze Sprzedawcą za pomocą adresów i numerów telefonów podanych w niniejszym paragrafie.
 5. Klient może porozumieć się telefonicznie ze Sprzedawcą w godzinach 9.00 – 15.00.

 §4

Wymagania techniczne

 

Do korzystania ze Sklepu, w tym przeglądania asortymentu Sklepu oraz składania zamówień na Produkty, niezbędne są:

 1. urządzenie końcowe z dostępem do sieci Internet i przeglądarką internetową typu ogólnodostępnego,
 2. aktywne konto poczty elektronicznej (e-mail),
 3. włączona obsługa plików cookies,,
 4. zainstalowany program FlashPlayer.

 

 §5

Zakładanie Konta w Sklepie

 

 1. Aby założyć Konto w Sklepie, należy wypełnić Formularz rejestracji. Założenie Konta w Sklepie jest darmowe.
 2. Logowanie się na Konto odbywa się poprzez podanie loginu i hasła ustanowionych w Formularzu rejestracji.
 3. Klient ma możliwość w każdej chwili, bez podania przyczyny i bez ponoszenia z tego tytułu jakichkolwiek opłat usunąć Konto poprzez wysłanie stosownego żądania do Sprzedawcy, w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej lub pisemnie na adresy podane w § 3.

 

 §6

Zasady składania Zamówienia

 

 1. Zamówienia przyjmowane są przez stronę www.kolysanka.com.pl 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu przez cały rok. Po złożeniu zamówienia Klient otrzyma automatyczny komunikat z serwisu o jego złożeniu. W przypadku braku otrzymania takiej informacji Klient powinien skontaktować się ze Sklepem drogą telefoniczną lub mailową. Zamówienia można składać w następujący sposób: a) poprzez formularz dostępny na stronie internetowej Sklepu, b) emailem na adres dostępny na stronie internetowej Sklepu,
  W celu złożenia zamówienia przez formularz należy: a) zalogować (OPCJONALNIE - Klient może złożyć zamówienie bez konieczności trwałego rejestrowania swoich danych w bazie sklepu (zakupy bez rejestracji)) się do Sklepu Internetowego www.kolysanka.com.pl; b) wybrać produkt będący przedmiotem zamówienia, a następnie kliknąć przycisk „Do koszyka” c) wybrać rodzaj przesyłki (sposób dostarczenia produktu); d) wpisać dane odbiorcy zamówienia oraz adres, na który ma nastąpić dostawa produktu. e) wpisać dane do faktury, jeśli są inne niż dane do odbioru zamówienia, jeżeli Klientowi ma zostać wystawiona faktura VAT – FAKTURY VAT WYSTAWIAMY NA ŻĄDANIE; f) kliknąć przycisk „Zamawiam i płacę” ” albo „Zamawiam i płacę przy odbiorze”, w zależności od wyboru formy płatności;
 2. W celu zawarcia Umowy Sprzedaży za pomocą poczty elektronicznej należy: a) zamówienie za pomocą poczty elektronicznej może zostać złożone poprzez przesłanie stosownej wiadomości na adres poczty elektronicznej Sprzedawcy: sklepkolysanka@wp.pl  b)przesłana wiadomość powinna określać co najmniej istotne postanowienia Umowy Sprzedaży, tj. produkt oraz jego cenę, dane kupującego i dane do wysyłki;
  c. przyjęcie Zamówienia do realizacji następuje przez przesłanie stosownej wiadomości na adres poczty elektronicznej Klienta zawierającej oświadczenie Sprzedawcy o przyjęciu Zamówienia do realizacji. Z chwilą otrzymania przez Klienta powyższej wiadomości e-mail zostaje zawarta Umowa Sprzedaży między Klientem, a Sprzedawcą.
 3. Złożenie zamówienia przez Klienta oznacza złożenie Sklepowi oferty zawarcia umowy sprzedaży (kupna) zamówionego produktu.
 4. Po złożeniu zamówienia na adres poczty elektronicznej Klienta wskazany w koncie Klienta zostanie wysłane potwierdzenie otrzymania przez firmę zamówienia złożonego przez Klienta. Jeżeli realizacja zamówienia jest możliwa, na adres poczty elektronicznej Klienta wysłana zostanie wiadomość elektroniczna z potwierdzeniem przyjęcia zamówienia do realizacji. Potwierdzenie przyjęcia zamówienia jest oświadczeniem SKLEPU o przyjęciu oferty.
 5. FIRMA zastrzega sobie prawo do ograniczenia sposobów dostawy oraz form płatności w stosunku do Klienta, który: co najmniej raz nie odebrał przedmiotu zamówienia dostarczanego za pośrednictwem Poczty Polskiej, płatnego przy odbiorze, w terminie 14 dni od dnia dostarczenia go do właściwej placówki Poczty Polskiej;
 6. W przypadku braku w Magazynie zamówionego produktu lub braku możliwości realizacji zamówienia Klienta z innych przyczyn, w tym także, jeśli zakup ich od dostawców i dystrybutorów nie będzie możliwy w czasie przewidzianym na realizację zamówienia, SKLEP poinformuje Klienta o zaistniałej sytuacji wysyłając wiadomość na wskazany przez Klienta adres e-mail lub przekaże informację drogą telefoniczną na numer wskazany przez Klienta, w terminie wynikającym z powszechnie obowiązujących przepisów prawa.
 7. W przypadku, gdy realizacja części zamówienia nie będzie możliwa, SKLEP może zaproponować Klientowi: a) anulowanie całości zamówienia; b) anulowanie zamówienia w części, w której realizacja nie jest możliwa w wyznaczonym terminie (w przypadku wyboru tej opcji przez Klienta zamówienie zostanie zrealizowane w części, przy czym SKLEP będzie zwolniony z obowiązku jego realizacji w pozostałym zakresie); c) podział zamówienia i wyznaczenie nowego terminu realizacji w odniesieniu do tej części zamówienia, której realizacja nie jest możliwa w pierwotnie wyznaczonym terminie. Klient nie będzie ponosił dodatkowych kosztów związanych z podziałem zamówienia na kilka wysyłek.
 8. W przypadku gdy Klient nie podejmie żadnej decyzji w sytuacji, o której mowa w ust. 8 niniejszego paragrafu (w tym również w przypadku braku możliwości nawiązania kontaktu z Klientem z przyczyn nieleżących po stronie SKLEPU), SKLEP może anulować zamówienie w całości.

  W przypadku anulowania zamówienia w sytuacji wskazanej w ust. 8-9 niniejszego paragrafu, jeśli zapłata za przedmiot zamówienia została dokonana z góry, SKLEP zwróci Klientowi zapłaconą kwotę zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.
 9. W przypadku podania przez Klienta błędnego lub niedokładnego adresu, firma nie ponosi odpowiedzialności za niedostarczenie lub opóźnienie w dostarczeniu przedmiotu zamówienia.
 10. Warunkiem realizacji zamówienia jest podanie przez Klienta danych pozwalających na weryfikację Klienta i odbiorcy towaru. Sklep potwierdza przyjęcie zamówienia emailem lub telefonicznie. Sklep ma prawo odmówić przyjęcia zamówienia, ograniczyć sposób płatności lub żądać przedpłaty w przypadku, gdy zamówienie budzi uzasadnione wątpliwości co do prawdziwości i rzetelności podanych danych bądź sposobu zapłaty.
 11. Rejestracja w sklepie jest dobrowolna. Po dokonaniu rejestracji dla Klienta tworzone jest indywidualne Konto. Klient, w celu rejestracji, powinien wypełnić formularz rejestracyjny, znajdujący się w na stronie Sklepu. Jeżeli Klient jest Konsumentem do rejestracji niezbędne jest podanie następujących danych: Aktywny adres e-mail, Hasło do Konta Klienta, Imię i nazwisko, Adres zamieszkania (ulica, numer budynku, numer lokalu, kod pocztowy, miasto), Numer telefonu.

        Ponadto w sytuacji częstej nieobecności Konsumenta w miejscu zamieszkania, opcjonalne jest podanie       dodatkowego adresu do wysyłki (będącego np. adresem pracy, opatrzonego wskazaniem godzin pracy).

12. Czas realizacji zamówienia jest różny, zależy on od dostępności zamówionego produktu (np. rozmiaru / koloru/wariantu) i wynosi zwykle od 2 - 14 dni roboczych. W szczególnych wypadkach czas ten może ulec wydłużeniu, o czym obsługa Sklepu informuje Klienta indywidualnie, jednak czas realizacji zamówienia nie będzie dłuższy niż 30dni.

13. W niektórych przypadkach może zdarzyć się całkowity brak towaru np. wycofanie danego towaru z produkcji czy dystrybucji. O takim przypadku klient zawsze zostanie poinformowany. W przypadku zapłacenia przez osobę zamawiającą za brakujące produkty sklep zwróci pieniądze na podane konto. Klient może anulować zamówienie. Sklep zastrzega sobie prawo anulowania zamówienia w przypadku niemożliwości jego zrealizowania.

14. Klient może zrezygnować z zamówienia na każdym etapie jego realizacji bez podawania przyczyny.

 §7

Oferowane metody dostawy oraz płatności

 

 

 

 1. Płatność za towar, obejmująca także koszty jego dostawy, może być dokonana przez Klienta w następujący sposób: a) Płatność na rachunek bankowy ADAM BORKOWSKI AJ HANDEL (przed wysyłką towarów); b) Płatność za pobraniem, gotówką do rąk przewoźnika (w chwili odbioru towarów). Paczki za pobraniem wysyłane są do kwoty 600 zł. 
 2. Przy sprzedaży na rzecz innego przedsiębiorcy Sprzedający wymaga przedpłaty w każdym przypadku.
 3. Kupujący zobowiązany jest zapłacić cenę końcową, będącą wynikową ceny zakupu towarów, powiększoną o koszty transportu.
 4. Informacja o cenie zakupu towaru w sklepie podawana na stronie sklepu i ma charakter wiążący – w rozumieniu ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta - od momentu otrzymania przez Klienta potwierdzenia przyjęcia złożonego zamówienia, zawierającego ostateczne potwierdzenie wszystkich istotnych elementów zamówienia dla ilości podanych w zamówieniu, aż do końca realizacji zamówienia. W przypadku Klientów będących konsumentami, cena zakupu towaru nie ulegnie zmianie od chwili złożenia przez Klienta zamówienia.
 5. Ceny produktów w sklepie podawane są w złotych polskich i zawierają wszystkie jej składniki, w tym VAT

    6. W przypadku wyboru przez Klienta innej formy płatności niż płatność „za pobraniem”, sklep zastrzega sobie prawo odmowy realizacji zamówienia w ramach umowy sprzedaży, w przypadku gdy: a) dane teleadresowe Kupującego są na tyle nieprecyzyjne, że uniemożliwiają dostawę towaru, b) płatność za zamówienie nie została uiszczona w czasie 3 dni roboczych od złożenia zamówienia.

    7. Za moment zapłaty uznaje się datę uznania rachunku bankowego sprzedawcy.

    8. Sklep zastrzega sobie prawo zmiany cen towarów znajdujących się w Sklepie internetowym, wprowadzania nowych towarów do sprzedaży, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych na stronach sklepu, bądź wprowadzania w nich zmian zgodnie z przepisami powszechnie obowiązującego prawa, przy czym zmiany te nie naruszają praw osób, które zawarły umowy sprzedaży towarów oferowanych przez sklep przed dokonaniem w/w zmian lub praw osób uprawnionych do korzystania z danej promocji, zgodnie z jej zasadami i w okresie jej trwania.

    9. DOSTAWA towaru zamówionego za pośrednictwem Sklepu realizowana jest przesyłką we współpracy z wybranymi przez SKLEP firmami kurierskimi. SKLEP zastrzega sobie możliwość zmiany firmy kurierskiej także po złożeniu zamówienia przez Kupującego, co nie wpływa na wysokość ustalonych uprzednio z Kupującym kosztów dostawy.

    10. Zamówione towary dostarczane są tylko na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.

    11. Kupujący, podczas odbioru towaru od przewoźnika, ma obowiązek dochować wszelkich aktów staranności w zakresie sprawdzenia stanu zewnętrznego opakowania towaru oraz stanu zewnętrznego towaru, a także zgłoszenia przy odbiorze wszelkich wad.

    12. W przypadku jakichkolwiek uszkodzeń towaru w chwili odbioru towaru, Klient obowiązany jest do podjęcia następujących czynności: a) sporządzenia pisemnego protokołu uszkodzenia przesyłki w obecności Kuriera lub w inny sposób przyjęty u danego Kuriera; b) złożenia u Kuriera reklamacji, postępując zgodnie z ogólnymi warunkami przewozu obowiązującymi u Kuriera, w szczególności w odpowiedniej formie i terminie; c) poinformowania Sprzedawcy o zaistniałych okolicznościach w formie pisemnej; za formę równoważną formie pisemnej uważa się formę wiadomości e-mail.

    13.Kupującemu, który nie odbiera towaru w terminie, SPRZEDAJĄCY ma prawo wyznaczyć dodatkowy termin i koszt odbioru. Kupujący zobowiązany jest do naprawienia wszelkich szkód, które firma ADAM BORKOWSKI AJ HANDEL poniosła w związku z opóźnieniem w odbiorze towaru bądź brakiem jego odbioru.

 §8

Prawo odstąpienia od umowy

 

 1. Konsument może w terminie 14 dni odstąpić od Umowy Sprzedaży bez podania jakiejkolwiek przyczyny.
 2. Bieg terminu określonego w ust. 1 rozpoczyna się od dostarczenia Produktu Konsumentowi lub wskazanej przez niego osobie innej niż przewoźnik.
 3. W przypadku Umowy, która obejmuje wiele Produktów, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach, termin wskazany w ust. 1 biegnie od dostawy ostatniej rzeczy, partii lub części.
 4. Konsument może odstąpić od Umowy, składając Sprzedawcy oświadczenie o odstąpieniu od Umowy. Do zachowania terminu odstąpienia od Umowy wystarczy wysłanie przez Konsumenta oświadczenia przed upływem tego terminu.
 5. Oświadczenie może być wysłane za pomocą tradycyjnej poczty, bądź drogą elektroniczną poprzez przesłanie oświadczenia na adres e-mail Sprzedawcy lub przez złożenie oświadczenia na stronie internetowej Sprzedawcy - dane kontaktowe Sprzedawcy zostały określone w § 3. Oświadczenie można złożyć również na formularzu, którego wzór stanowi załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu oraz załącznik do ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta, jednak nie jest to obowiązkowe.
 6. Usługodawca/Sprzedawca dokona zwrotu na wskazany przez konsumenta numer rachunku bankowego, chyba, że konsument wskaże inny sposób. Sklep dokonuje zwrotu należności za zwrócony towar w ciągu 14 (czternastu) dni.
 7. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości zwracanych rzeczy będące wynikiem korzystania z nich w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.
 8. Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy do Sklepu.

 

 

 

 §9

Reklamacja i gwarancja

 

 1. Towary sprzedawane w Sklepie internetowym są fabrycznie nowe, wolne od jakichkolwiek wad fizycznych i prawnych. Dostawa rzeczy wolnych od wad stanowi obowiązek sprzedającego w świetle przepisów powszechnie obowiązującego prawa (zgodnie z ustawą z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta oraz przepisami Kodeksu cywilnego).
 2. Jeżeli po przejściu własności towaru na Kupującego stwierdzi on, że towar posiada wady fizyczne, Kupujący może złożyć Sprzedającemu reklamację z tytułu wady fizycznej rzeczy, stosownie do przepisów Kodeksu cywilnego regulujących rękojmię za wady fizyczne (dotyczy wyłącznie Konsumentów). Roszczenia z rękojmi wygasają w terminie 2 lat od dnia wydania rzeczy Kupującemu.
 3. W celu skorzystania ze świadczeń reklamacyjnych na zasadach i warunkach określonych niniejszym Regulaminem należy bezwzględnie zachować dowód zakupu towaru oraz załączyć wskazany dokument do reklamowanego towaru (nie dotyczy Klientów będących Konsumentami). W przypadku reklamacji składanych przez Klientów będących Konsumentami, przedstawienie dowodu zakupu usprawni przebieg procedury reklamacyjnej.
 4. Kupujący traci uprawnienia z rękojmi za wady fizyczne rzeczy, jeżeli nie zawiadomi SKLEPU o wadzie bezzwłocznie, nie później jednak niż w terminie miesiąca od jej wykrycia.
 5. . W celu rozpatrzenia reklamacji przez SKLEP Klient powinien dostarczyć reklamowany produkt lub produkty wraz z dowodem zakupu tego produktu (produktów) do Sklepu z opisem reklamacji (wzór dokumentu sklep prześle drogą elektroniczną).
 6. Na skutek złożonej reklamacji, Klient otrzymuje na podany przez siebie adres lub nr telefonu komórkowego informację o statusie reklamacji, w terminie ustawowo przyjętym. Powyższa procedura ułatwi skuteczne dochodzenie roszczeń reklamacyjnych.
 7. Reklamacje rozpatrywane są przez SKLEP w terminie 14 dni, licząc od dnia ich skutecznego zgłoszenia.
 8. W przypadku nieuwzględnieniu roszczeń reklamacyjnych, towar zostanie odesłany Klientowi na koszt sprzedawcy wraz z decyzją w sprawie niezasadności reklamacji.
 9. W przypadku rozpatrzenia reklamacji na korzyść Klienta – Sklep niezwłocznie wymieni produkt wadliwy na wolny od wad albo wadę usunie. Nie wpływa to na możliwość złożenia przez Klienta oświadczenia o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy zgodnie z obowiązującymi przepisami. W przypadku braku możliwości wymiana produktu, usunięcia wady produktu lub obniżenia ceny Spółka zwróci należność niezwłocznie zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
 10. Indywidualne ustawienia komputera i monitora Klienta powodujące błędne lub zniekształcone wyświetlanie informacji o towarach (np. kolorów), nie mogą być podstawą reklamacji.

   11. Klient może zgłosić firmie ADAM BORKOWSKI AJ HANDEL informacje o wszelkich niedogodnościach lub przerwach w funkcjonowaniu sklepu.

 §10

Dane osobowe w Sklepie internetowym

 

 1. Administratorem danych osobowych Klientów zbieranych za pośrednictwem Sklepu internetowego jest Sprzedawca.
 2. Dane osobowe Klientów zbierane przez administratora za pośrednictwem Sklepu internetowego zbierane są w celu realizacji Umowy Sprzedaży.
 3. Firma ADAM BORKOWSKI AJ HANDEL nie prowadzi działalności marketingowej. Nie przekazuje innym podmiotom danych osobowych w celu tworzenia działań marketingowych.
 1. Odbiorcami danych osobowych Klientów Sklepu internetowego mogą być: W przypadku Klienta, który korzysta w Sklepie internetowym ze sposobu dostawy przesyłką pocztową lub przesyłką kurierską, Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta wybranemu przewoźnikowi lub pośrednikowi realizującemu przesyłki na zlecenie Administratora.
 1. Klient ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.
 2. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek niepodanie wskazanych w Regulaminie danych osobowych niezbędnych do zawarcia Umowy Sprzedaży skutkuje brakiem możliwości zawarcia tejże umowy.
 3. Klientowi przysługuje prawo dostępu do swoich danych oraz do ich uzupełniania, uaktualniania, sprostowania, czasowego lub stałego wstrzymania zezwolenia na ich przetwarzania lub żądania ich usunięcia, jeżeli są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem przepisów prawa albo są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane.
 4. Powierzone dane osobowe są przechowywane i zabezpieczone zgodnie z zasadami określonymi w obowiązujących przepisach prawa.

 §11

Bezpieczeństwo zakupów, ochrona prywatności

1. Staramy się, abyś w naszym sklepie czuł się bezpiecznie i abyś uważał nasz sklep za miejsce udanych zakupów. Spełniamy standardy e-commerce w zakresie jakości towarów (oryginalny, zapakowany towar objęty gwarancją) oraz obsługi transakcji:

 • Wszystkie przesyłki wysyłane poprzez firmę kurierską są ubezpieczone
 • W przypadku zaginięcia przesyłki w firmie kurierskiej wysyłamy towar powtórnie na nasz koszt w ciągu 10 dni od daty zgłoszenia nam zaginięcia paczki.
 • Towar dostarczamy odpowiednio zapakowany, właściwie i czytelnie oznaczony oraz zabezpieczony przed uszkodzeniami mechanicznymi.

 2. Ochrona danych osobowych:

Dbamy także o właściwe przechowywanie danych osobowych. Nasz sklep spełnia warunki „Ustawy o Ochronie Danych Osobowych” pod względem prawnym i technicznym. Jest chroniony protokołem bezpieczeństwa SSL, a Twoje dane są szyfrowane. Mamy podobne zabezpieczenia jak strony banków internetowych.

1. Przy transakcji zbieramy Twoje dane osobowe wyłącznie w celu realizacji zamówienia. Możesz mieć pewność, że dane są bezpieczne i że nie zobaczy ich osoba trzecia. Dajemy Ci maksimum bezpieczeństwa zakupów.

2. Jeśli chciałbyś, żebyśmy zaktualizowali Twoje dane kontaktowe albo usunęli Twoje nazwisko z naszej listy korespondencyjnej, albo, jeśli masz jakieś pytania na temat praktyk w zakresie ochrony danych osobowych w SKLEPIE, albo na temat Twoich danych personalnych, skontaktuj się z nami za pośrednictwem: sklepkolysanka@wp.pl

 

 

 

 §12

Postanowienia końcowe

 

 1. Umowy zawierane poprzez Sklep internetowy zawierane są w języku polskim.
 2. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu z ważnych przyczyn to jest: zmiany przepisów prawa, zmiany sposobów płatności i dostaw - w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizację postanowień niniejszego Regulaminu.
 3. Brak akceptacji postanowień niniejszego Regulaminu uniemożliwia zakup Towarów oferowanych przez sklep. Sklep umożliwi Klientowi zapoznanie się z Regulaminem przy składanym zamówieniu.
 4. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem jego umieszczenia na stronie internetowej Sklepu i obowiązuje przez czas nieoznaczony.
 5. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: Kodeksu cywilnego; ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną; ustawy o prawach konsumenta, ustawy o ochronie danych osobowych.
 6. Klient ma prawo skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń.

 

 

 

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO

do 25.05.2018r.

 

 

 

§1

Postanowienia ogólne

 

1. Sklep internetowy "KOŁYSANKA dla dziecka, dla mamy..." działający pod adresem www.kolysanka.com.pl prowadzi sprzedaż detaliczną za pośrednictwem Internetu, na podstawie niniejszego Regulaminu zwanego REGULAMINEM SKLEPU.

2. Właścicielem Sklepu jest: ADAM BORKOWSKI AJ HANDEL z siedzibą przy ulicy Litewskiej 10/4, 35-302 Rzeszów , wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki: NIP: 8191253146, Regon: 181024046 tel. 606351058, adres email:sklepkolysanka@wp.pl

3. Regulamin jest integralną częścią umowy sprzedaży zawieranej z Klientem. Niniejszy Regulamin skierowany jest zarówno do konsumentów, jak i do przedsiębiorców (osobny punkt regulaminu) korzystających ze Sklepu Internetowego. Postanowienia niniejszego Regulaminu nie mają na celu wyłączać ani ograniczać jakichkolwiek praw konsumentów przysługujących im na mocy bezwzględnie wiążących przepisów prawa - wszelkie ewentualne wątpliwości tłumaczy się na korzyść konsumenta. W przypadku niezgodności postanowień niniejszego Regulaminu z powyższymi przepisami, pierwszeństwo mają te przepisy.

4. Regulamin jest integralną częścią umowy sprzedaży zawieranej z Klientem.

5. Warunkiem zawarcia umowy sprzedaży jest akceptacja Regulaminu przez Klienta.

6. Ceny podane w Sklepie są cenami brutto (zawierają podatek VAT).

7. Towary dostępne w Sklepie są wolne od wad fizycznych i prawnych.

 

§2

Zamówienia

 

1. Zamówienia przyjmowane są przez stronę www.kolysanka.com.pl 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu przez cały rok. Po złożeniu zamówienia Klient otrzyma automatyczny komunikat z serwisu o jego złożeniu. W przypadku braku otrzymania takiej informacji Klient powinien skontaktować się ze Sklepem drogą telefoniczną lub mailową. Zamówienia można składać w następujący sposób:

a) poprzez formularz dostępny na stronie internetowej Sklepu,

b) emailem na adres dostępny na stronie internetowej Sklepu,


2. W celu złożenia zamówienia przez formularz należy:

a) zalogować się do Sklepu Internetowego www.kolysanka.com.pl;

b) wybrać produkt będący przedmiotem zamówienia, a następnie kliknąć przycisk „Do koszyka”

c) wybrać rodzaj przesyłki (sposób dostarczenia produktu);

d) wpisać dane odbiorcy zamówienia oraz adres, na który ma nastąpić dostawa produktu.

e) wpisać dane do faktury, jeśli są inne niż dane do odbioru zamówienia, jeżeli Klientowi ma zostać wystawiona faktura VAT – FAKTURY VAT WYSTAWIAMY NA ŻĄDANIE;

f) kliknąć przycisk „Zamawiam i płacę” ” albo „Zamawiam i płacę przy odbiorze”, w zależności od wyboru formy płatności;

3. W celu zawarcia Umowy Sprzedaży za pomocą poczty elektronicznej należy:

a. zamówienie za pomocą poczty elektronicznej może zostać złożone poprzez przesłanie stosownej wiadomości na adres poczty elektronicznej Sprzedawcy: sklepkolysanka@wp.pl

b. przesłana wiadomość powinna określać co najmniej istotne postanowienia Umowy Sprzedaży, tj. produkt oraz jego cenę, dane kupującego i dane do wysyłki
c. przyjęcie Zamówienia do realizacji następuje przez przesłanie stosownej wiadomości na adres poczty elektronicznej Klienta zawierającej oświadczenie Sprzedawcy o przyjęciu Zamówienia do realizacji. Z chwilą otrzymania przez Klienta powyższej wiadomości e-mail zostaje zawarta Umowa Sprzedaży między Klientem, a Sprzedawcą.

4. Złożenie zamówienia przez Klienta oznacza złożenie Sklepowi oferty zawarcia umowy sprzedaży (kupna) zamówionego produktu.

5. Po złożeniu zamówienia na adres poczty elektronicznej Klienta wskazany w koncie Klienta zostanie wysłane potwierdzenie otrzymania przez firmę zamówienia złożonego przez Klienta. Jeżeli realizacja zamówienia jest możliwa, na adres poczty elektronicznej Klienta wysłana zostanie wiadomość elektroniczna z potwierdzeniem przyjęcia zamówienia do realizacji. Potwierdzenie przyjęcia zamówienia jest oświadczeniem SKLEPU o przyjęciu oferty.

6. FIRMA zastrzega sobie prawo do ograniczenia sposobów dostawy oraz form płatności w stosunku do Klienta, który:

a) co najmniej raz nie odebrał przedmiotu zamówienia dostarczanego za pośrednictwem Poczty Polskiej, płatnego przy odbiorze, w terminie 14 dni od dnia dostarczenia go do właściwej placówki Poczty Polskiej;

7. W przypadku braku w Magazynie zamówionego produktu lub braku możliwości realizacji zamówienia Klienta z innych przyczyn, w tym także, jeśli zakup ich od dostawców i dystrybutorów nie będzie możliwy w czasie przewidzianym na realizację zamówienia, SKLEP poinformuje Klienta o zaistniałej sytuacji wysyłając wiadomość na wskazany przez Klienta adres e-mail lub przekaże informację drogą telefoniczną na numer wskazany przez Klienta, w terminie wynikającym z powszechnie obowiązujących przepisów prawa.

8. W przypadku, gdy realizacja części zamówienia nie będzie możliwa, SKLEP może zaproponować Klientowi:

a) anulowanie całości zamówienia

b) anulowanie zamówienia w części, w której realizacja nie jest możliwa w wyznaczonym terminie (w przypadku wyboru tej opcji przez Klienta zamówienie zostanie zrealizowane w części, przy czym SKLEP będzie zwolniony z obowiązku jego realizacji w pozostałym zakresie);

c) podział zamówienia i wyznaczenie nowego terminu realizacji w odniesieniu do tej części zamówienia, której realizacja nie jest możliwa w pierwotnie wyznaczonym terminie. Klient nie będzie ponosił dodatkowych kosztów związanych z podziałem zamówienia na kilka wysyłek.

9. W przypadku gdy Klient nie podejmie żadnej decyzji w sytuacji, o której mowa w ust. 7 niniejszego paragrafu (w tym również w przypadku braku możliwości nawiązania kontaktu z Klientem z przyczyn nieleżących po stronie SKLEPU), SKLEP może anulować zamówienie w całości.

10. W przypadku anulowania zamówienia w sytuacji wskazanej w ust. 8-9 niniejszego paragrafu, jeśli zapłata za przedmiot zamówienia została dokonana z góry, SKLEP zwróci Klientowi zapłaconą kwotę zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.

11. W przypadku podania przez Klienta błędnego lub niedokładnego adresu, firma nie ponosi odpowiedzialności za niedostarczenie lub opóźnienie w dostarczeniu przedmiotu zamówienia.

 

 

12. Warunkiem realizacji zamówienia jest podanie przez Klienta danych pozwalających na weryfikację Klienta i odbiorcy towaru. Sklep potwierdza przyjęcie zamówienia emailem lub telefonicznie. Sklep ma prawo odmówić przyjęcia zamówienia, ograniczyć sposób płatności lub żądać przedpłaty w przypadku, gdy zamówienie budzi uzasadnione wątpliwości co do prawdziwości i rzetelności podanych danych bądź sposobu zapłaty.

Rejestracja jest dobrowolna. Po dokonaniu rejestracji dla Klienta tworzone jest indywidualne Konto.

Klient, w celu rejestracji, powinien wypełnić formularz rejestracyjny, znajdujący się w na stronie Sklepu.

Jeżeli Klient jest Konsumentem do rejestracji niezbędne jest podanie następujących danych:

a. Aktywny adres e-mail,

b. Hasło do Konta Klienta,

c. Imię i nazwisko,

d. Adres zamieszkania (ulica, numer budynku, numer lokalu, kod pocztowy, miasto),

e. Numer telefonu.

Ponadto w sytuacji częstej nieobecności Konsumenta w miejscu zamieszkania, opcjonalne jest podanie dodatkowego adresu do wysyłki (będącego np. adresem pracy, opatrzonego wskazaniem godzin pracy).

 

13. Czas realizacji zamówienia jest różny, zależy on od dostępności zamówionego produktu (np. rozmiaru / koloru/wariantu) i wynosi zwykle od 2 - 14 dni roboczych. W szczególnych wypadkach czas ten może ulec wydłużeniu, o czym obsługa Sklepu informuje Klienta indywidualnie, jednak czas realizacji zamówienia nie będzie dłuższy niż 30dni.

a. W niektórych przypadkach może zdarzyć się całkowity brak towaru np. wycofanie danego towaru z produkcji czy dystrybucji. O takim przypadku klient zawsze zostanie poinformowany. W przypadku zapłacenia przez osobę zamawiającą za brakujące produkty sklep zwróci pieniądze na podane konto. Klient może anulować zamówienie. Sklep zastrzega sobie prawo anulowania zamówienia w przypadku niemożliwości jego zrealizowania.

14. Klient może zrezygnować z zamówienia na każdym etapie jego realizacji bez podawania przyczyny.

 

§3

Płatności

 

Klient ma do wyboru formy płatności określone w zakładce Formy płatności.

Sprzedawca udostępnia następujące sposoby płatności:

1 Płatność za pobraniem przy odbiorze przesyłki.
2 Płatność przelewem tradycyjnym na rachunek bankowy Sprzedawcy.

Bank: mBank S.A.
Numer rachunku: 76 1140 2004 0000 3802 7485 7415.

3. Przy wyborze płatności "za pobraniem" należy pamiętać iż:

Art. 535 Kodeksu cywilnego określający czym jest umowa sprzedaży statuuje, że: „przez umowę sprzedaży sprzedawca zobowiązuje się przenieść na kupującego własność rzeczy i wydać mu rzecz, a kupujący zobowiązuje się rzecz odebrać i zapłacić sprzedawcy cenę”.

Oznacza to, że umowa sprzedaży zostaje zawarta z chwilą uzgodnienia podstawowych warunków umowy, a więc ceny i przedmiotu sprzedaży. To na kupującym spoczywa obowiązek odebrania rzeczy, a sprzedawca musi ją jedynie przesłać kupującemu.

Nie odbierając przesyłki kupujący nie realizuje zatem swoich obowiązków, co w żaden sposób nie wpływa na jego sytuację, gdyż nadal zobowiązany jest do zapłaty uzgodnionej kwoty. Wynika z tego, że zobowiązany jest wówczas do zapłaty nie tylko ceny produktu, ale i wszelkich innych kwot (w tym utraconych korzyści), jakie uzyskałby sprzedawca. Są to więc np. nakłady na przesłanie przesyłki poprzez operatora pocztowego lub kuriera, koszty przechowywania przesyłki przez kuriera i jej zwrotu do sprzedającego.

Paczki za pobraniem wysyłane są do kwoty 600 zł. 

4. Ceny przesyłek określone są w cenniku dostawy. Za usługę zapakowania paczki i dostawy zamówionego towaru do klienta Sklep pobiera opłatę - koszt dostawy.

5. Warunkiem wydania towaru jest zapłata za towar i przesyłkę.

6. Przy sprzedaży na rzecz innego przedsiębiorcy Sprzedający wymaga przedpłaty w każdym przypadku.

 

§4

Wysyłka towaru

 

Zamówiony towar Sklep wysyła za pośrednictwem firm wysyłkowych (np. Poczty Polskiej lub firmy kurierskiej) lub udostępnia do odbioru przez klienta w siedzibie firmy po wcześniejszym uzgodnieniu terminu odbioru.

Sklep nie ponosi odpowiedzialności za wydłużony czas dostawy lub brak dostawy z powodu podania przez Klienta nieprawidłowego lub niepełnego adresu dostawy.

W przypadku płatności w inny sposób niż za pobraniem, termin wysyłki wydłuża się o okres pomiędzy złożeniem zamówienia, a datą zaksięgowania należności na rachunku bankowym Sklepu.

 

 

 

§5

Reklamacje

 

SKLEP jest odpowiedzialny wobec Klienta, jeżeli sprzedany produkt ma wadę fizyczną lub prawną. Jeżeli sprzedany towar ma wadę, Kupujący może:

 1. złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy, chyba że Sprzedający niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Kupującego wymieni wadliwy towar na wolny od wad albo wadę taką usunie. Obniżona cena powinna pozostawać w takiej proporcji do ceny wynikającej z umowy, w jakiej wartość towaru z wadą pozostaje do wartości towarów bez wady. Kupujący nie może odstąpić od umowy, jeżeli wada towaru jest nieistotna;
 2. żądać wymiany towaru na wolny od wad albo usunięcia wady. Sprzedający jest zobowiązany wymienić wadliwy towar na wolny od wad albo usunąć wadę w rozsądnym czasie bez nadmiernych niedogodności dla Kupującego z zastrzeżeniami i na zasadach określonych we właściwych przepisach Kodeksu cywilnego.

Sklep w ciągu 14 (czternaście) dni kalendarzowych ustosunkuje się do reklamacji Klienta i powiadomi go o sposobie dalszego postępowania.

3. W celu rozpatrzenia reklamacji przez SKLEP Klient powinien dostarczyć reklamowany produkt lub produkty wraz z dowodem zakupu tego produktu (produktów) do Sklepu z opisem reklamacji (wzór dokumentu sklep prześle drogą elektroniczną).

4. W przypadku, gdy produkt był dostarczany za pośrednictwem Poczty Polskiej lub firmy kurierskiej, reklamację (tj. reklamowany produkt, dowód zakupu i opis reklamacji) należy odesłać na adres sklepu (rekomendujemy wysyłkę za pośrednictwem Poczty Polskiej listem zwykłym lub paczką ekonomiczną).


5. W przypadku rozpatrzenia reklamacji na korzyść Klienta – Sklep niezwłocznie wymieni produkt wadliwy na wolny od wad albo wadę usunie. Nie wpływa to na możliwość złożenia przez Klienta oświadczenia o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy zgodnie z obowiązującymi przepisami. W przypadku braku możliwości wymiana produktu, usunięcia wady produktu lub obniżenia ceny Spółka zwróci należność niezwłocznie zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

3. Indywidualne ustawienia komputera i monitora Klienta powodujące błędne lub zniekształcone wyświetlanie informacji o towarach (np. kolorów), nie mogą być podstawą reklamacji.

 

§6

Prawo odstąpienia od umowy

 

1. Usługobiorca/Klient będący jednocześnie konsumentem, który zawarł umowę na odległość, może od niej odstąpić bez podania przyczyn, składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie czternastu dni. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Oświadczenie można wysłać w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: sklepkolysanka@wp.pl lub też pisemnie na adres: ul. Lwowska 96a/39, 35-301 Rzeszów.

2. W razie odstąpienia od umowy umowa jest uważana za niezawartą, a konsument jest zwolniony z wszelkich zobowiązań. To, co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie NIEZMIENIONYM, chyba, że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu. Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie czternastu dni.

 4. Usługodawca/Sprzedawca dokona zwrotu na wskazany przez konsumenta numer rachunku bankowego, chyba, że konsument wskaże inny sposób. Sklep dokonuje zwrotu należności za zwrócony towar w ciągu 14 (czternastu) dni.

5. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości zwracanych rzeczy będące wynikiem korzystania z nich w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

6. Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy do Sklepu.

   

§7

Ochrona prywatności

 

 

Składając zamówienie w Sklepie, Klient wyraża zgodę na umieszczenie swoich danych osobowych w bazie ADAM BORKOWSKI AJ HANDEL oraz na ich przetwarzanie dla celów realizacji umowy. Podanie danych osobowych przez Klienta jest dobrowolne, jednak brak zgody na ich przetwarzanie uniemożliwia zrealizowanie zamówienia przez Sklep. Klient ponosi odpowiedzialność za podanie nieprawdziwych danych osobowych.

Dane osobowe są chronione zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 R. o ochronie danych osobowych (tj. Duz. Nr 101 z 2002 r., poz. 926 z późn. zm.) w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osób trzecich.

W przypadku wyrażenia przez Klienta dodatkowej zgody dane osobowe będą przetwarzane przez Sklep w celu informowania Klienta o nowych towarach, promocjach i usługach dostępnych w Sklepie.

Przekazane przez Ciebie dane osobowe przetwarzane są wyłącznie w celu prawidłowego świadczenia usług przez SKLEP KOŁYSANKA oraz zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych.

Klienci Sklepu mają prawo wglądu do swoich danych osobowych, poprawiania ich oraz żądania usunięcia.

Jeśli chciałbyś, żebyśmy zaktualizowali Twoje dane kontaktowe albo usunęli Twoje nazwisko z naszej listy korespondencyjnej, albo, jeśli masz jakieś pytania na temat praktyk w zakresie ochrony danych osobowych w SKLEPIE, albo na temat Twoich danych personalnych, skontaktuj się z nami za pośrednictwem: sklepkolysanka@wp.pl

 

 

§8

Własność intelektualna

 

Zabrania się wykorzystywania jakichkolwiek materiałów publikowanych na stronie internetowej Sklepu (w tym zdjęć i opisów towarów) bez pisemnej zgody Sklepu.

 

§9

Wejście w życie i zmiany Regulaminu

 

1. Regulamin wchodzi w życie z dniem publikacji na stronie internetowej Sklepu.

2. Sklep zastrzega sobie możliwość zmian w Regulaminie, które wchodzą w życie z dniem ich publikacji na stronie internetowej Sklepu. Do umów zawartych przed zmianą Regulaminu stosuje się wersję Regulaminu obowiązującą w dacie złożenia Zamówienia przez Klienta.

 

Załącznik nr. 1

Wzór formularza odstąpienia od umowy

(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)


ADAM BORKOWSKI AJ HANDEL
ul. LITEWSKA 10/4
35-302 RZESZÓW
NIP: 8191253146
REGON: 181024046

Ja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (imię i nazwisko) niniejszym informuję,

o moim odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Data odbioru i numer zamówienia . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Imię i nazwisko . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Adres . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Podpis konsumenta (tylko jeżeli jest przesyłany w wersji papierowej) . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Data . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy od home.pl